Skedsbygd

Projektet är avbrutet. Läs mer om bakgrunderna till beslutet samt frågor och svar.

Statkraft Södra Vindkraft AB har arrenderat ett område cirka en mil nordost om Orrefors i Nybro kommun för projektering av vindkraft.

Vi bedömer att det kan placeras ca 11 vindkraftverk inom det arrenderade området. De vindkraftverk som är aktuella kommer att ha en märkeffekt på 2-3 MW och kommer att generera sammanlagt ca 55 GWh årligen. Detta motsvarar ca 11 000 normalvillors förbrukning av hushållsel varje år (vid förbrukning av 5 000 kWh per hushåll).

I mitten av februari 2012 restes en 120 m hög vindmätningsmast på projektområdet för att mäta vindresursen. Mätmasten togs ner i november 2013.

Statkraft Södra Vindkraft AB planerar även att inleda en dialog med Länsstyrelse och kommun för att gemensamt diskutera hur en tillståndsprocess för anläggningen ska genomföras.

Efter det att kommun och Länsstyrelse gett klartecken till genomförande av en tillståndprocess kommer allmänheten att kallas till samråd kring anläggningen. Samrådet kommer att hållas i form av ”öppet hus” där fotomontage och preliminära skisser på anläggningen kommer ligga till grund för diskussion och utvärdering. Inte heller vid detta tillfälle kommer det att finnas någon färdig plan för hur anläggningen skall utformas. Synpunkter och information från allmänheten utgör en viktig del i arbetet med att fastställa anläggningens slutliga design och utformning.

I december 2013 beslutade Statkraft Södra Vindkraft AB att parkera projekt vindpark Skedsbygd. Projektet parkeras ett år främst på grund av bristande lönsamhet och svaga vindar. En ny analys för projektet kommer att göras under hösten 2014.

Comments are closed.