Runtorp vindpark

Projektet är avbrutet. Läs mer om bakgrunderna till beslutet samt frågor och svar.

Statkraft Södra Vindkraft AB har tecknat ett anläggningsarrende för etablering av en vindbruksanläggning vid Runtorp i Kalmar kommun.

Projekteringen befinner sig än så länge i ett mycket tidigt skede och inga konkreta planer på hur anläggningen skulle kunna utformas finns framtagna.

En vindmätningsmast uppfördes på området i februri 2012. November 2013 plockades masten ner efter att ha samlat in data om områdets vindresurs. Vi planerar även att inleda en dialog med Länsstyrelse och kommun för att gemensamt diskutera hur en tillståndsprocess för anläggningen ska genomföras.

Efter det att kommun och Länsstyrelse gett klartecken till genomförande av en tillståndprocess kommer allmänheten att kallas till samråd kring anläggningen. Samrådet kommer att hållas i form av ”öppet hus” där fotomontage och preliminära skisser på anläggningen kommer ligga till grund för diskussion och utvärdering. Inte heller vid detta tillfälle kommer det att finnas någon färdig plan för hur anläggningen skall utformas. Synpunkter och information från allmänheten utgör en viktig del i arbetet med att fastställa anläggningens slutliga design och utformning.

I december 2013 beslutade Statkraft Södra Vindkraft AB att parkera projekt vindpark Runtorp. Projektet parkeras ett år främst på grund av bristande lönsamhet och svaga vindar. En ny analys för projketet kommer att göras under hösten 2014

Comments are closed.