Projektstatus Rosenholm vindpark

Den 4 mars 2010 höll Statkraft Södra Vindkraft AB samråd med Uppvidinge kommun och Länsstyrelsen i Kronobergs län enligt 6 kap 4 § Miljöbalken.

Den 14 juni 2010 hölls ett öppet samråd för allmänheten. Vid mötet fick särskilt berörda, organisationer och allmänheten möjlighet att se kartor och information över projektet och hur Statkraft Södra Vindkraft AB avser driva processen framåt. Under en period efter mötet kunde de som önskade lämna synpunkter på projektet till Statkraft Södra Vindkraft AB.

En ansökan för miljötillstånd med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inlämnades till Länsstyrelsen i Kalmar den första veckan i juli 2012.

En komletteringsbegäran från Länsstyrelsen inkom i slutet av juni 2013. Nedan återfinns de handlingar som Statkraft Södra Vindkraft AB  lämnade in med anledning av kompletteringsbegäran.

Komplettering Rosenholm huvuddokument
Bilaga D komplettering
Bilaga D1 Ljudberäkning
Bilaga D2 Lågfrekvent ljud
Bilaga D3 Fotomontage

Den 25:e februari 2014 tillstyrkte kommunstyrelsen i Uppvidinge kommun vindpark Rosenholm.

Miljöprövningsdelegationen (MPD) hos Länsstyrelsen i Kalmar lämnade sin dom angående vindpark Rosenholm i juni 2014. Domen innebär att Statkraft Södra Vindkraft AB har tillstånd att upprätta totalt 16 vindkraftverk med en totalhöjd upp till 180 meter på det arrenderade området.
Domen i sin helhet går att läsa här.
Tillståndet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen. Tillståndet förväntas vinna laga kraft senare under 2015.

Comments are closed.