Rosenholm vindpark

Projektet är avbrutet. Läs mer om bakgrunderna till beslutet samt frågor och svar.

Statkraft Södra Vindkraft AB har arrenderat ett område utanför Norrhult, i nordvästra delen av Uppvidinge kommun, för projektering av vindkraft. I den ursprungliga planen var projektområdet tänkt att hysa upp till 16 vindkraftverk. Idag görs dock bedömningen att 6 till 8 av dess verk är möjliga att bygga.

Vindkraftverkens storlek uppskattas bli ca 3 MW och kunna generera sammanlagt ca 40 GWh årligen. Detta motsvarar ca 8000 normalvillors förbrukning av hushållsel varje år (vid förbrukning av 5 000 kWh per hushåll).

Länsstyrelsen i Kalmar beviljade i juni 2014 tillstånd för Rosenholm vindbruksanläggning. Beslutet är överklagat till mark- och miljööverdomstolen.

 

Comments are closed.