Projektstatus Örken vindpark

Statkraft Södra Vindkraft AB har under 2010 hållit samråd med Hylte och Halmstad kommuner samt Länsstyrelsen i Halland enligt 6 kap 4 § Miljöbalken. Områdena är till stora delar med i kommunernas utpekade prioriterade områden för vindkraft.

Under våren 2011 hölls två öppna samråd med allmänhet, föreningar och närboende. På mötena presenterades projekten och synpunkter angående projektet lämnades.

Tillståndsansökan lämnades in i mars 2012. Ansökan kompletterades under hösten 2012 och våren 2013. Handlingarna för kompletteringarna finns nedan.

Projektet kungjordes den 27:e augusti 2013. Fram till den 15:e oktober hade alla berörda parter möjlighet att yttra sig angående projektet till Länsstyrelsen.

Den 18 december 2013 gav Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation i Hallands län tillstånd att uppföra och driva högst 25 vindkraftverk inom området. Detta tillstånd går att överklaga fram till den 22 januari 2014. Tillståndet i sin helhet går att läsa här.

Kompletteringar hösten 2012
Kompletteringsföreläggande
Komplettering huvuddokument
Karta exempellayout
Ljudberäkning
Skuggberäkning
Karta bebyggelsepunkter för ljud- och skuggberäkningar
Fotomontage justerad layout 21 verk
Information Halmstads kommun angående kalkning
Justerad karta med områden som undantas från placering av verk

Kompletteringar våren 2013
Kompletteringsföreläggande
Komplettering huvuddokument
Karta exempellayout
Karta väglayout
Ljud- och skuggberäkningar bef verk
Ljud- och skuggberäkningar exempellayout
Ljud- och skuggberäkningar höjdbegränsad layout
Karta och koordinater flyttmån, ljud- och skuggberäkningar utnyttjad flyttmån
Fotomontage layout A1
Karta elanslutning
Beräkning produktionsbortfall för avstängning kopplat till fladdermöss

Comments are closed.