Örken vindpark

Projektet är avbrutet. Läs mer om bakgrunderna till beslutet samt frågor och svar.

Statkraft Södra Vindkraft AB har arrenderat två områden ett par kilometer söder om Torup i Hylte kommun för projektering av vindkraft. I förprojekteringen av Örken vindpark bedöms att cirka 25 vindkraftverk kan bli aktuella sammanlagt på de två områdena.

Vindkraftverkens storlek uppskattas bli ca 2-3 MW och du beräknas kunna generera sammanlagt ca 135 GWh årligen. Detta motsvarar ca 25 000 normalvillors förbrukning av hushållsel varje år (vid förbrukning av 5 000 kWh per hushåll).

För att mäta hur mycket det blåser i projektområdet har Statkraft Södra Vindkraft AB under ca två år (2010-2012) låtit mäta vinden med en 100 meter hög vindmätningsmast placerad i området.

Tillståndsansökan för vindparken lämnades in i mars 2012. Länsstyrelsen kungjorde ansökan i augusti 2013.

Den 18 december 2013 gav miljöprövingsdelegationen (MPD) för Länsstyrelsen i Hallands län tillstånd att uppföra och driva högst 25 vindkraftverk inom området.

Tillståndat har  vunnit laga kraft.

Comments are closed.