Projektstatus Marhult vindpark

Den 4 februari 2009 höll Statkraft Södra Vindkraft AB ett första samråd med Uppvidinge kommun samt Länsstyrelsen i Kronobergs län enligt 6 kap 4 § Miljöbalken. Vid samrådet framkom inga större hinder för vindparken.

Den 31 mars 2009 hölls ett öppet samråd i Borgen, Lenhovda för allmänhet, föreningar och närboende. Här presenterades projektet, samt gavs tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter.

Statkraft Södra Vindkraft AB har utrett vindkraftverkens påverkan på natur och kulturmiljö. Även ljud och skuggor från vindkraftverken redovisas i vår ansökan.

Under våren 2012 genomfördes ett kompletterande skriftligt samråd. En skillnad mot tidigare samråd är att Statkraft Södra Vindkraft nu önskar att söka tillstånd för vindkraftverk med en totalhöjd (toppen på översta vingspetsen) på 185 m.

Tillståndsansökan för vindparken inlämnades sommaren 2012.

Länsstyrelsen och Uppvidinge kommun lämnade i april 2013 synpunkter/kompletteringsbegäran  på tillståndsansökan. Nedan återfinns kompletteringsbegäran och de handlingar Statkraft inlämnat med anledning av begäran.

Kompletteringsbegäran
Komplettering huvuddokument
Bilaga D komplettering
Bilaga D1 Översiktskarta
Bilaga D2 Naturvärdesinventering
Bilaga d4 Lågfrekvent ljud
Bilaga D5 Fototmontage

Projektet kungjordes av Länsstyrelsen i Kalmar den 30:e augusti 2013. Den 25 februari 2014 tillstyrkte kommunstyrelsen i Uppvidninge kommun projektet.

I november 2014 meddelade Länsstyrelsen tillstånd för projekt Marhult. Tillståndet har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Dom från Mark- och miljödomstolen förväntas under våren 2015.

Comments are closed.