Marhult vindpark

Projektet är avbrutet. Läs mer om bakgrunderna till beslutet samt frågor och svar.

Statkraft Södra Vindkraft AB har arrenderat ett område ett par kilometer norr om Lenhovda i Uppvidinge kommun för projektering av vindkraft. Vi bedömer att det kan placeras ca 11 vindkraftverk inom det arrenderade området.

De vindkraftverk som är aktuella kommer att ha en märkeffekt på 2-3 MW och kommer att generera sammanlagt ca 55 GWh årligen. Det motsvarar ca 11 000 normalvillors förbrukning av hushållsel varje år (vid förbrukning av 5 000 kWh per hushåll).

För att mäta hur mycket det blåser i området och verifiera de beräkningar som gjorts har en 100 meter hög vindmätningsmast rests i området.

En naturinventering där bland annat fåglar och fladdermöss studeras har utförts av Eco konsult AB. En arkeologisk utredning har gjorts av Arkeologicentrum AB som beskriver vindparkens påverkan på fornminnen och kulturmiljö.

I juni 2012 lämnades en tillståndsansökan in för 11 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 185 m. Ansökan lämnades till Länsstyrelsen i Kalmar vilken numer handlägger projekt även i Kronoberg.

Länsstyrelsen återkom under augusti 2013 med en begäran om komplettering av ansökan, se under Projektstatus. Kompleteringen lämnades in till Länsstyrelsen under september 2013. Uppvidinge kommun tillstyrkte projekt Marhult under februari 2014.

I november 2014 meddelade Länsstyrelsen tillstånd för projekt Marhult. Tillståndet är dock överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Comments are closed.