Projektstatus Lyckås vindpark

Samråd har hållits med Jönköpings kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län. I december 2009 genomfördes även ett öppet samråd med närboende och allmänhet.

Ansökan om miljötillstånd lämnades in i december 2010. Jönköpings kommun tillstyrkte projektet genom beslut i kommunfullmäktige våren 2011. Kompletteringsföreläggande erhölls från Länsstyrelsen i Jönköping september 2011 och lämnades in juni 2012. I kompletteringarna ingick bland annat preciserade yrkanden om utformning och placering, arkeologiska utredningar och utredningar och lågfrekvent buller.

Handläggningen av ärendet flyttades till Länsstyrelsen i Östergötland i juli 2012 som en följd av koncentrationen av landets miljöprövningsdelegationer till färre Länsstyrelser.

Ansökan kungjordes i oktober 2012 och skickades på remiss till Länsstyrelsen i Jönköping och Jönköpings kommun. I januari 2013 inkom Statkraft Södra Vindkraft AB med ett bemötande av de yttranden som inkommit till Länsstyrelsen i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötland beslutade i mars 2013 att skicka ärendet på remiss igen.

Den 21 oktober 2013 meddelade miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen sitt beslut angående frågan om miljötillstånd för vindkraftverk i projekt Lyckås. Beslutet blev att Statkraft Södra Vindkraft AB har tillstånd att uppföra och driva maximalt 14 vindkraftverk, med en höjd av maximalt 180 meter, inom området. Miljöprövningsdelegationens tillstånd för projekt Lyckås överklagades av privatpersoner till Mark- och miljödomstolen. MMD lämnade sin dom i ärendet under maj 2014, vilken du kan läsa här.

Ärendet överklagades till mark- och miljööverdomstolen, som den 7 juli 2014 konstaterade att det inte fanns skäl att meddela ärendet prövningstillstånd. Miljötillståndet för vindpark Lyckås har därmed vunnit laga i kraft.

Parallellt pågår ett förberedande arbete med en ny anslutningsledning till Huskvarna. Detta eftersom det lokala nätet inte är dimensionerat för den tillkommande effekt som projektet skulle innebära. Arbetet med en sådan linjekoncession görs av Eon Elnät och innebär en separat miljöprövning.

Preliminärt kommer Lyckås vindpark att kunna tas i drift tidigast 2016.

Comments are closed.