Projektstatus Åby-Alebo vindpark

Den 12:e december 2011 höll Statkraft Södra Vindkraft AB ett första samråd med Mönsterås kommun samt Länsstyrelsen i Kalmar län enligt 6 kap 4 § Miljöbalken.
Vid samrådet framkom inga större hinder för vindparken.

Ett öppet samråd för allmänhet och närboende genomfördes i februari 2012. Här presenteras projektet, samt gavs tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter.

Ansökan för vindparken inlämnades i oktober 2012. Under juni 2013 återkom Länsstyrelsen med önskemål om en kompletering. Denna kompletering lämnades in till Länsstyrelsen i Kalmar i september 2013.

Projektet Åby-Alebo kungjordes den 26:e oktober 2013. Alla berörda parter har möjlighet att yttra sig angående projektet fram till den 18:e november. Mönsterås kommun tillstyrkte projektet i december 2013.

På grund av yttranden, från Naturvårdsverket med flera, har Statkraft Södra Vindkraft AB beslutat att göra kompletterande utredningar. Dessa utredningar lämnades in till Länsstyrelsen i september 2014.

I augusti 2017 vann tillståndet laga kraft. Tillståndet gäller 30 – 35 vindkraftverk med en t0talhöjd på 200 meter. Igångsättning  måste enligt tillståndet ske inom fem år, annars är tillståndet förverkat. Verksamheten anses igångsatt när det första vindkraftverket tas i drift.

Comments are closed.