Åby-Alebo vindpark

Projektet är avbrutet. Läs mer om bakgrunderna till beslutet samt frågor och svar.

Statkraft Södra Vindkraft AB har arrenderat mark i Åby och Alebo, utanför Mönsterås, för projektering av vindkraft. Projektet kallas Åby-Alebo. I området finns en potential för mellan 40 och 60 vindkraftverk i effektklassen 2-3MW.

En stor del av projektområdet är utpekat som lämpligt för vindkraft i Mönsterås kommuns vindkraftplan.

Statkraft Södra Vindkraft AB har utrett vindkraftverkens påverkan på natur- och kulturmiljö genom inventeringar av naturvärden, fåglar, fladdermöss och kulturvärden. Beräkningar av ljud och skuggor från vindkraftverkan har genomförts. Inventeringar och beräkningar redovisas i ansökan för vindparken.

För att mäta hur mycket det blåser i området har två 120 meter höga vindmätningsmaster registrerat vinden under cirka 2 års tid.

En ansökan om miljötillstånd lämnades in hösten 2012. Efter detta har bolaget gjort ytterligare utredningar efter önskemål från Länsstyrelsen. I augusti 2017 vann tillståndet laga kraft. Tillståndet omfattar 30 – 35 verk med totalhöjd 200 meter.

 

Comments are closed.