Fördelar med vindkraft

Att satsa på vindkraft är ett led i arbetet med att öka användningen av förnybar energi och därigenom minska användningen av fossila bränslen. 

Miljövinster
När vi får en ökad användning av vindkraft för vår energiförsörjning minskar vi utsläppen av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider, metan och andra ämnen som är skadliga för miljön. Koldioxid, kväveoxider och metan är s.k. växthusgaser som bidrar till en ökad växthuseffekt. Svaveldioxid bidrar till försurningen av mark och vattendrag.

Konkurrenskraftig energi 
Vinden är en gratis och oändlig energikälla. Stigande priser på kol och olja tillsammans med minskad tillgång på dessa innebär att vindkraften är mycket konkurrenskraftig. Den är billig i drift eftersom omkostnaderna är låga. När vindkraftverken väl är byggda har vindkraften lägst rörliga kostnader av alla produktionsslag. Det blir exempelvis inga kostnader för utvinning av råmaterial, hantering av avfallsprodukter eller utsläpp i miljön.

Inga spår vid avveckling 
Vindkraftverken har en ungefärlig livslängd på 30 år och lämnar inga spår efter sig vid en avveckling. I stort sett allt material som ett vindkraftverk är byggt av kan återvinnas och marken återställs.

Comments are closed.